Iegādes noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis reglaments nosaka personas, kas iegādājas preces elektroniskajā veikalā (turpmāk tekstā - “Klients”) un SIA DOJUS Latvija (turpmāk tekstā - “Piegādātājs”), tiesības, pienākumus, preču iegādes un maksāšanas nosacījumus, preču iegādes kārtību un pušu pienākumus, kā arī nosacījumus attiecībā uz preču iegādi un citus nosacījumus attiecībā uz preču iegādi.
1.2. Reģistrējoties elektroniskajā veikalā, pasūtot vai iegādājoties tajā preces, Klients apliecina, ka pārzina Noteikumus un to apliecina, atzīmējot izvēles rūtiņu ar izrakstu “Esmu iepazinies ar pirkumu – pārdošanas noteikumi elektroniskajā veikalā, un es tiem piekrītu”. Tādējādi pieņemtās regulas ir saistošs juridisks dokuments Pusēm.


2. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana
2.1. Tiesības pirkt šajā e-veikalā iegūst tikai reģistrētie pircēji. Pircējam, kurš vēlas iegādāties preces, jāreģistrējas un jāiesniedz savi dati, kas nepieciešami pārdošanas līguma noslēgšanai un izpildei: vārds, uzvārds, adrese, e-pasts un tālruņa numurs, uzņēmuma rekvizīti (ja uzņēmums ir reģistrēts). Reģistrāciju izskata veikala administrators, un Pircējam tiek nosūtīts e-pasts par Veiksmīgu reģistrāciju. Tādā veidā reģistrētais Pircējs iegūst pirkuma tiesības.
2.2. Pirkuma-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs ir izveidojis iepirkumu grozu e-veikalā, norādot piegādes adresi, izvēloties maksājuma veidu un izlasot šos Noteikumus, noklikšķinot uz pogas "Maksājums" un ir derīgs līdz pilnīgai saistībām saskaņā ar šo pirkumu-pārdošanu. līguma izpilde. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem Noteikumiem vai to daļai, viņam nav iespējas veikt pasūtījumu.
2.3. Katrs pirkuma un pārdošanas līgums (pasūtījums), kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un saglabāts e-veikala datu bāzē.


3. Pārdevēja tiesības
3.1. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo groza izmēru, t.i. minimālā summa, pēc kuras Pircēja pasūtījums tiks izpildīts.
3.2. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam, ja Pircējs nesamaksā par pasūtītajām precēm 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas.
3.3. Ja Pircējs mēģina sabojāt darbību, stabilu darbību, drošību vai pārkāpt savus pienākumus, Pārdevējs var nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot, apturēt (pārtraukt) piekļuvi e-veikalam, izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju un nav atbildīgs par jebkādu saistītu darbību zaudējums.
3.4. Pārdevējam ir tiesības bez atsevišķa brīdinājuma uz laiku vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt vai pārtraukt e-veikala darbību. Šajā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi tiek pārtraukti un jauni pasūtījumi netiek pieņemti.
3.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus, publicējot grozītos Noteikumus e-veikala vietnē. Grozījumi stājas spēkā no publicēšanas brīža visiem pirkšanas un pārdošanas līgumiem, kas noslēgti pēc publicēšanas.
3.6. Pārdevējam ir citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

4. Pārdevēja pienākumi
4.1. Pārdevējs apņemas pielikt pūles, lai ļautu Pircējam pareizi izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus.
4.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi un noteiktā termiņā pieņemt Pircēja atgrieztās preces.
4.3. Pārdevējs, ja rodas svarīgi apstākļi, nespējot piegādāt Pircējam pasūtīto preci, apņemas piedāvāt līdzīgu preci, un Pircējs, atsakoties pieņemt preces analogu, 15 (piecpadsmit) dienu laikā atdod Pircēja samaksāto naudu un visos gadījumos atceļ pasūtījumu. Šajā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu.
4.4. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami sniegt Pircējam informāciju
4.5. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu, apstrādāt Pircēja personas datus tikai saskaņā ar Noteikumiem, Privātuma politiku un Latvijas Republikas tiesību aktiem.
4.6. Pārdevējs apņemas izpildīt citas saistības, kas Pārdevējam noteiktas Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.
5. Pircēja tiesības
5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
5.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma, kas noslēgts e-veikalā ar Pārdevēju, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.
5.3. Pircējam ir tiesības mainīt vai atgriezt iegādāto preci Noteikumos noteiktajā kārtībā.
5.4. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas Noteikumos, Privātuma noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.


6. Pircēja pienākumi
6.1. Pircējam ir jāmaksā preču cena un to piegāde, kā arī citi maksājumi (ja tādi ir norādīti, noslēdzot pirkuma-pārdošanas līgumu) saskaņā ar Pircēja un Pārdevēja pirkuma-pārdošanas līgumā paredzētajiem nosacījumiem un jāpieņem pasūtītās preces saskaņā ar šiem Noteikumiem. Ja Pircējs izvēlas saņemt preces tirdzniecības centros, viņam tās jāpaņem izvēlētajā tirdzniecības centrā saskaņā ar Noteikumos noteiktajiem noteikumiem.
6.2. Pircējs apņemas aizsargāt sava konta pieteikšanās datus un neizpaust tos trešajām personām, nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai viņam pašam un tos izmanto tikai viņš pats vai viņa pilnvarotais pārstāvis, kā arī nepārsūtīt vai citādi atļaut citām personām piekļūt datiem vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieteikšanās dati, iespējams, kļuvuši zināmi citai personai, nekavējoties informējiet Pārdevēju, kā arī nekavējoties informējiet Pārdevēju par e-veikala pieteikšanās datu pārkāpumu vai izpaušanu.
6.3. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
6.4. Pircējam ir jāievēro citas prasības, kas noteiktas šajos noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.


7. Maksājums
7.1. Preču cenas e-veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas eiro, bez PVN. PVN tiek norādīts blakus precēm sadaļā Grozs vai pasūtot pirms apmaksas.
7.2. Pircējs var apmaksāt e-veikalā pasūtītās preces vienā no šiem veidiem:
    7.2.1. Bankas pārskaitījums;
    7.2.2. bankas pārskaitījums ar atlikšanu.
7.3. Pēc maksājuma veida izvēles ar bankas pārskaitījumu Pircējam tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins pa viņa norādīto e-pastu.
7.4. Ja maksājuma veidu izvēlaties ar bankas pārskaitījumu ar atlikšanu, rēķins Pircējam tiks veikts saskaņā ar līgumā paredzētajiem atlikšanas noteikumiem.
7.5. Preču cena pēc Pārdevēja apstiprināta pasūtījuma var nemainīties, izņemot gadījumus, kad preču cena ir mainījusies tehniskas kļūdas dēļ informācijas sistēmās vai citu objektīvu iemeslu dēļ, kurus Pārdevējs nevar kontrolēt. Ja šajā gadījumā Pircējs nepiekrīt pirkt preci par jaunu cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, informējot Pārdevēju 2 (divu) darba dienu laikā. Ja pasūtījums tiek atcelts šajā punktā paredzētajā kārtībā, Pircējam tiek atmaksātas visas summas, kuras viņš samaksājis saskaņā ar atcelto pasūtījumu.
7.6. Preču piegādes termiņš sākas no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža.


8. Informācija par piegādi
8.1. Pasūtot preces e-veikalā, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem preču uzrādīšanas veidiem:
8.1.1. Preču piegāde uz mājām / darbavietu / Saimniecību;
8.1.2. Preču saņemšana SIA DOJUS Latvija tirdzniecības centros.
8.2. Ja Pircējs pasūtīšanas laikā izvēlas mājas / darbavietas / Saimniecību piegādes pakalpojumu:
8.2.1. Pircējam jānorāda precīza preču piegādes vieta (adrese). Ja piegādes vieta atšķiras no reģistrācijas laikā ievadītās adreses, pirkuma laikā tas ir jānorāda.
8.2.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai iecelt pilnvarotu pārstāvi. Ja Pircējs pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepareizai personai.
8.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.
8.3. Piegādes noteikumi ir norādīti sadaļā Piegādes noteikumi.
8.4. Ja Pircējs pasūtījuma laikā izvēlas Preces saņemt tirdzniecības centrā, viņam preces jāpaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas. Savākšanas centru sarakstu un to darba laiku atradīsit sadaļā Piegādes noteikumi.
8.5. Pieņemot vai saņemot pasūtītās preces, Pircējam jāpārbauda sūtījuma (-u) stāvoklis un jāparaksta rēķins (pavadzīme) vai cits sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokuments. Gadījumā, ja Pircējs preču piegādes-pieņemšanas laikā konstatē sūtījuma un / vai preces (-u) izskata pārkāpumus, neatbilstību preces (-u) montāžā, viņš to atzīmē rēķinā, pavadzīmē vai citā piegādes-pieņemšanas dokumentā un klātesot Pārdevēja pārstāvim, kurš piegādāja (iesniedza) sūtījumu, sastādot brīvās formas sūtījuma un / vai preces (-u) bojājumu / neatbilstības aktu. Ja Pircējs neveic šīs darbības, tiek uzskatīts, ka preces ir piegādātas labā stāvoklī, nav defektu, kuru rašanās ir attiecināma uz rūpnīcas defektiem, un precē (-ēs) nav neatbilstību. Pārdevējs nav atbildīgs par:
8.5.1. preču bojājumi, ja šādu bojājumu rašanās pamats nav rūpnīcas defekts;
8.5.2. preču sastāva neatbilstības, ja šīs neatbilstības var atklāt preču ārējās pārbaudes laikā.
8.6. Preču nejaušas nozaudēšanas vai sabojāšanas risks pāriet uz Pircēju no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.
8.7. Ja Pircējs neatņem preces vai nepiegādā tās, šādas preces tiek atgrieztas Pārdevējam, pasūtījums tiek atcelts un Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot Pārdevējam piemērotos bankas maksājumus un piegādes maksu.


9. Produktu kvalitātes garantija
9.1. Katras preces, kas tiek pārdotas e-veikalā, īpašības ir norādītas preces aprakstā blakus katrai precei.
9.2. Pārdevēja pārdošanai piedāvātās preces ir atbilstošas kvalitātes, t. preču īpašības atbilst preču aprakstam. Produkts atbilst patērētāja pārdošanas līgumam, ja:
9.2.1. prece atbilst Pārdevēja sniegtajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, ko Pārdevējs sniedzis kā piemēru vai modeli, reklamējot šo produktu e-veikalā;
9.2.2. produkts ir piemērots paredzētajam lietojumam;
9.2.3. prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti saistīti ar viena un tā paša veida precēm un kurus Pircējs var pamatoti sagaidīt, pamatojoties uz preču raksturu un ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiskiem paziņojumiem, ieskaitot preču reklamēšanu un marķēšanu, par preču īpašajām īpašībām.
9.3. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-veikalā esošo preču lielums, forma, krāsa vai citi parametri Pircēja izmantotā monitora īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ var neatbilst preces faktiskajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem. Pircējam ieteicams izlasīt produkta aprakstu.
9.4. Dažādu veidu precēm pārdevējs uz noteiktu laiku nodrošina kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos vai precēm pievienotajā rēķinā, kas atbilst garantijas talonam.
9.5. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un neierobežo patērētāju tiesības, kuras viņiem uzliek tiesību akti pēc neatbilstošas kvalitātes preces vai pakalpojuma iegādes.


10. Tiesības atteikties no pirkuma līguma
10.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, nepaziņojot iemeslu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču pirkšanas-pārdošanas noslēgšanas dienas, paziņojot par to Pārdevējam. Izņemot atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punkts nosaka, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja 

  • Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta 
  • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (tādām precēm, kā el.zobu birste, epilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, matu taisnotāji, manikīra un pedīkīra piederumi, apakšveļa, zeķes un zeķubikses, smaržas, kosmētikas līdzekļus, ausīs ieliekamās audio austiņas, krūts piena sūknīšus, biotualetes, sadzīves ķīmijas produktus un citas tamlīdzīga rakstura preces,);
  • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
  • Līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;11. Preču apmaiņa un atgriešana
11.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces piegādes dienas viņam aizstāt nopirktās preces ar līdzīgām dažāda izmēra, formas, krāsas, modeļa vai pilnīguma precēm. Ja, veicot preču apmaiņu, ir cenu atšķirība, Pircējam jāmaksā Pārdevējam atbilstoši pārrēķinātām cenām. Pircēja paziņojums par vēlmi izmantot šajā Noteikumu punktā paredzētās tiesības ar norādītajām atgrieztajām precēm tiek nosūtīts pa e-pastu. [email protected]
11.2. Ja Pircējam nepatīk iegādāto preču forma, izmērs, krāsa, modelis vai pilnīgums, preces tiek nomainītas un atgrieztas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.255, (Rīgā 2014. gada 20. maijā (prot. Nr.29 5.§) “Noteikumi par distances līgumu”)
11.2.1. mašīnas un mehāniskās ierīces (kombinētās nomenklatūras kodi 8401–8487);
11.2.2. elektriskās mašīnas un iekārtas, skaņas ierakstītāji un reproducētāji, kā arī televīzijas attēlu un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas ierīces (kombinētās nomenklatūras kodi 8501 līdz 8548).
11.2.3. sauszemes transportlīdzekļi (kombinētās nomenklatūras kodi no 8701 līdz 8716);
11.3. Ja Pircējs ir iegādājies nepareizas kvalitātes preces un to ir norādījis preču nodošanas-pieņemšanas dokumentā (ja tas nav marķēts, piemērojami Noteikumu 11.1.punkta noteikumi) vai preču sliktā kvalitāte ir saistīta ar ražošanas defektu vai neatbilstību ražotājam preces un pēc viņu izvēles var pieprasīt:
11.3.1. ka Pārdevējs bez maksas novērš preču defektus, ja defektus var novērst;
11.3.2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu;
11.3.3. Ka prece tiek aizstāta ar analogu atbilstošas kvalitātes produktu, izņemot gadījumus, kad defekti ir nelieli, vai tie radušies Pircēja vainas dēļ;
11.3.4. atgriezt samaksāto cenu un atteikties no pārdošanas līguma, ja nepareizas kvalitātes preču pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.
11.4. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no Noteikumu 11.3 p. paredzētie tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Atgriežot preces, Pircējam jāizdara sava izvēle. Ja Pircējs izvēlas 11.3 p. ar nosacījumu, Pārdevējam nav iespējas to īstenot, Pārdevējs piedāvā alternatīvas 11.3. paredzētajā veidā. Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto pārsūdzības metodi. Pircējam nav tiesību lauzt pārdošanas līgumu, ja preces defekts ir nenozīmīgs.
11.5. Pircējs var izmantot tiesības atgriezt neapmierinošas kvalitātes preces tās kvalitātes garantijas termiņā, kas norādīts preču iegādes dokumentā.
11.6. Atgriezts / apmainīts Produktam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
11.6.1. nedrīkst laist garām preču atgriešanas termiņu;
11.6.2. atgrieztajai / apmainītajai precei jābūt oriģinālā kārtīgā iepakojumā;
11.6.3. precēm jābūt nebojātām vai būtiski nemainītām pēc izskata;
11.6.4. produktam jābūt nelietotam, jāsaglabā tā patēriņa īpašības (nebojāts produkts, nebojātas etiķetes un aizsargplēves utt.);
11.6.5. atgrieztajai / apmainītajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kāda tika nodota pircējam.
11.7. Pircēja e-pasts pa e-pastu [email protected] vai rakstiski uz kontaktos norādīto adresi iesniedziet Pircējam rakstisku pieprasījumu, norādot nosaukumu, pasūtījuma Nr., preces nosaukumu un cenu, bankas konta numuru, uz kuru jāatdod nauda, un iemeslu (preču trūkums) vai cita iemesla dēļ), kuru dēļ iegādātais produkts neapmierina patērētāju,
11.8. Iesniegumam pievieno kases aparāta kvīti vai pirkšanas-pārdošanas kvīti vai citu dokumentu, kas apliecina preču pirkšanu-pārdošanu no Pārdevēja (rēķins, maksājumu kartes konta izraksts, maksājumu karšu lasītāja čeks utt.) (Turpmāk - preču pirkšanas-pārdošanas dokuments).
11.9. Pircējs var atgriezt / nomainīt Preces, nogādājot tās Pārdevēja veikalos, atdodot ar kurjeru vai nosūtot pa pastu. Preces ir jāatdod Pārdevējam uz adresi, kas norādīta Pārdevēja Pircējam nosūtītajā apstiprinājumā par atteikuma paziņojuma saņemšanu. Smago preču piegādes kārtību un nosacījumus (lai novērtētu, mainītu, salabotu vai atgrieztu preču kvalitāti) Pārdevējam Pircējs un Pārdevējs vienojas atsevišķi pa tālruni vai e-pastu. e-pasts [email protected]
11.10. Atgriežot preces, Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un precīzi jāiepako preces, lai sūtīšanas laikā tās netiktu sabojātas. Pārdevējs neatmaksās naudu par precēm, kuras sūtīšanas laikā bija bojātas. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kas nosūtīti nepareizi, iesaiņoti ar nepareizu adresi, kā arī par to, ka sūtījumi sūtījuma laikā tika nozaudēti vai sabojāti.
11.11. Pārdevējs ir saņēmis preces un ir pārliecināts, ka preces atbilst 11.7. atgriezt naudu Pircēja norādītajā bankas kontā vai aizstāt preci ar citu preci ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas.
11.12. Ja preces tiek atgrieztas saskaņā ar Noteikumu 11.2. kad tiek atgriezta par preci samaksātā nauda vai produkts tiek aizstāts ar citu produktu, piegādes izmaksas netiek atlīdzinātas. Kad prece ar defektiem tiek atgriezta saskaņā ar Noteikumu 11.3. Punktu, Pārdevējs apņemas atlīdzināt Pircējam piegādes un atgriešanas izmaksas.
11.13. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.


12. Atbildība
12.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par reģistrācijas veidlapā norādīto nepareizu vai neprecīzu datu sekām.
12.2. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu glabāšanu un / vai pārsūtīšanu trešajām personām. Ja e-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieteikusies e-veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
12.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un tā saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku, kaut arī šāda iespēja viņam tika dota.
12.4. Ja e-veikalā ir saites uz citu trešo personu vietnēm, Pārdevējs negarantē, ka informācija, kuru var apskatīt, noklikšķinot uz šīm saitēm, ir pareiza, pilnīga vai precīza, pat ja Pircējs piekļūst šīm vietnēm, izmantojot e-veikalā esošās saites. Trešās puses ir atbildīgas par trešo personu sniegtās informācijas saturu, pareizību, pilnīgumu un precizitāti. Pārdevējam nav pienākuma pārbaudīt pārsūtīto vai glabāto ārējo informāciju vai atklāt nelikumīgas darbības.


13. Informācijas sūtīšana
13.1. Pārdevējs visus informatīvos paziņojumus šajos noteikumos un Privātuma politikā paredzētajā kārtībā nosūta uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi vai uz īsziņā norādīto tālruņa numuru.
13.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta Pārdevējam uz e-veikala apakšdaļā norādītajiem kontaktiem: e-pasts: [email protected] un pa tālruni +371 67611724


14. Nobeiguma noteikumi
11.1. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visa informācija, kas tiek sniegta Pārdevēja e-veikala vietnē (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šiem noteikumiem, Privātuma politiku, informāciju par Pārdevēju, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem un to funkcijām, Pircēja tiesības atteikties no pirkuma un pārdošanas līguma, Pārdevēja sniegtie tehniskās apkopes pakalpojumi un garantijas (ja tādas ir) tiek uzskatītas par Pircējam sniegtajām rakstiski.
11.2. Šie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
11.3. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, piemēro Latvijas Republikas likumus.
11.4. Visas domstarpības, kas rodas vai ir saistītas ar pirkuma un pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, tiks atrisinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, lēmumus pieņem saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.
 
15. Noteikumu redakcija tika apstiprināta 08.09.2020